Friday, June 3, 2011

PENILAIAN PSK

1.0 Pendahuluan
1.1 Pengenalan
Dalam dunia pendidikan, pelbagai cabaran yang harus dihadapi oleh para pendidik dan juga para pelajar. Sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui proses pembelajaran yang boleh mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran berlaku apabila adanya perubahan tingkah laku di mana seseorang yang telah mengalami proses pembelajaran akan menunjukkan tingkah laku yang berlainan daripada sebelumnya, seperti daripada tidak boleh membaca kepada boleh membaca.
Oleh itu, masalah yang dihadapi oleh seseorang pada hari ini ialah bagaimana hendak mengajar pelajar supaya dapat menguasai maklumat, konsep dan kemahiran yang berguna untuk apabila dewasa kelak.(Salvin, 1997).
Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran di dalam pendidikan adalah fokus utama kajian ahli psikologi pendidikan. Mereka memerhati, mengkaji, dan membina teori tentang bagaimana menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan.
Dengan yang demikian, ahli-ahli psikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa teori pembelajaran. Justeru, adalah diharapkan para guru dapat membuat refleksi tentang pendekatan pengajaran mereka dan mengaitkannya dengan teori-teori pembelajaran yang berkenaan. Dengan itu, kerjasama antara pelajar amat perlu bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran.2.0 Apakah itu pembelajaran?
2.1 Definisi pembelajaran
Pembelajaran itu dikatakan wujud apabila berlakunya perubahan tingkah laku di mana seseorang yang mengalami proses pembelajaran akan menunjukkan perubahan tingkah laku yang berlainan dari sebelumnya.
Menurut Salvin, 1997 ; Mazur, 1990 ;Rocklin, 12987, pembelajaran boleh didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku individu yang disebabkan oleh pengalaman. Stalling, (1973) pula berpendapat bahawa pembelajaran berlaku berdasarkan tiga kriteria iaitu pembelajaran harus menampakkan perubahan tingkah laku, melibatkan pemikiran serta menghasilkan perubahan melalui pengalaman dan latihan.
Menurut Crow pula, pembelajaran merupakan pemerolehan tabiat, pengetahuan dan sikap, Ia berlaku dalam perubahan individu untuk mengatasi masalah atau untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang baru. Manakala Rahil Mahyudin et.al. (2000) pula berpendapat bahawa pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan kognitif, iaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelek.
Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. Oleh itu, ilmu harus dibina oleh pelajar itu sendiri semasa mencari pemahaman tentang maklumat yang diterima.

2.2 Ciri dan Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran telah melalui proses di mana rangsangan dari persekitaran yang kemudiannya rangsangan yang sesuai dipilih oleh organ deria. Rangsangan itu pula kemudiannya dibawa ke otak untuk diberi makna dan diterima oleh pemikiran dan penerimaan. Pembentukan pengalaman dan pengetahuan berlaku dalam ingatan. Individu itu kemudiannya mengamalkan pengalaman dan pengetahuan dalam situasi yang sesuai dan sepadan dan berlakulah perubahan tingkah laku iaitu pembelajaran.

Rajah di bawah menunjukkan proses pembelajaran.

PERSEKITARAN

TINGKAH LAKU RANGSANGAN

INGATAN

Rajah 2.2 Proses pembelajaran

2.3 Jenis pembelajaran
Secara amnya, pembelajaran boleh dibahagikan kepada tiga jenis :-
2.3.1 Pembelajaran Formal
Pembelajaran formal ialah pembelajaran yang diterima secara langsung daripada institusi-institusi seperti sekolah, maktab, dan universiti.
2.3.2 Pembelajaran Informal
Pembelajaran Informal merupakan perlakuan pelajar yang terlaksana secara tidak langsung dan tidak sedar. Kebiasaannya, ia hasil daripada didikan dan asuhan ibu bapa di rumah, pergaulan dengan rakan-rakan, menghadiri seminar, menonton televisyen, mendengar radio dan sebagainya.
2.3.3 Pembelajaran Non formal
Pembelajaran Nonformal adalah bentuk pembelajaran yang berlaku secara sampingan dan bertujuan menambah dan melengkapkan pembelajaran formal. Pembelajaran seperti ini memerlukan penerangan teliti serta pengendalian oleh pendidik atau pakar-pakar tertentu.

3.0. Teori Pembelajaran
Pendekatan pengajaran guru di dalam bilik darjah amat bergantung kepada bagaimana pelajar mempelajari kandungan sesuatu mata pelajaran. Ahli-ahli psikologi telah mengkaji bagaimana pembelajaran dan menghasilkan beberapa teori pembelajaran .
Justeru, adalah diharapkan agar para guru dapat membuat refleksi tentang pendekatan pengajaran mereka dan mengaitkan dengan teori-teori pembelajaran. Selain itu, teori pembelajaran ini bukan sahaja berguna kepada guru, tetapi juga untuk pelajar mengetahui cara pembelajaran sendiri yang efektif.
Teori-teori ini boleh dibahagikan kepada empat iaitu :
3.1 Teori Pembelajaran Behaviorisme
3.2 Teori Pembelajaran Sosial
3.3 Teori Pembelajaran Kognitif
3.4 Teori Pembelajaran Konstruktivisme
Seterusnya , diterangkan dengan satu persatu antara teori-teori pembelajaran yang dinyatakan di atas .

3.1 Teori Pembelajaran Behaviorisme
Menurut ahli psikologi behavioral, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang individu yang disebabkan oleh pengalaman. Proses pembelajaran ini dilalui oleh setiap insan sejak dia dilahirkan, sehingga sukar bagi kita untuk membezakan dan memisahkan antara pembelajaran dengan tumbesaran, kerana kedua-duanya adalah saling berkaitan. Behaviorisme menumpukan perhatian ke atas aspek tingkah laku manusia yang boleh diperhatikan dan boleh diukur.
Selain itu, ahli psikologi behavioris berpendapat sesuatu benda yang wujud adalah benda yang kita boleh perhatikan, di mana kita tidak dapat melihat pemikiran, tetapi kita dapat membuat pemerhatian terhadap perlakuan manusia. Justeru, daripada tingkah laku ini, dapatlah kita membuat kesimpulan tentang apa yang sedang difikirkan.
Antara tokoh-tokoh behaviorisme yang terkemuka ialah ahli-ahli pelaziman klasik Pavlov dan Watson serta ahli-ahli pelaziman operan Thorndike dan Skinner.
Jika diperhatikan, Teori Pembelajaran Behaviorisme bertumpu kepada tingkah laku dan persekitaran .
Ianya juga adalah disebabkan oleh pengalaman salah seorang tokoh behaviorisme, Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara rangsangan dan gerak balas. Gerak balas bermaksud apa-apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat sesuatu rangsangan. Rangsangan pula bermaksud apa-apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas.
Parlor telah berjaya mengajar seekor anjing membezakan bunyi. Mengikut Pavlov , tindak balas boleh dikawal, diubah dan diolah. Kemahiran ini penting dalam pembelajaran. Hasil dari kajian Pavlov mendapati tiga peringkat pelaziman yang menghasilkan tiga konsep utama iaitu generalisasi, diskriminasi dan juga penghapusan.
Rajah di bawah menunjukkan eksperimen / kajian yang dilakukan Pavlov .
Rajah 3.1 Eksperimen Pavlov

SEBELUM PELAZIMAN
Makanan Air liur
(Rangsangan tak terlazim) (Gerak balas tak terlazim)
Bunyi loceng Air liur
(Rangsangan terlazim) (Gerak balas takTerlazim)
SEMASA PELAZIMAN
Bunyi Loceng Air Liur
(Rangsangan terlazim) (Gerak balas tak terlazim)
Makanan
(rangsangan terlazim)

SELEPAS PELAZIMAN
Bunyi Loceng Air Liur (Rangsangan Terlazim ) (Gerak balas Terlazim)


Apa yang dimaksudkan dengan generalisasi ialah rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama. Ia memberi panduan kepada guru bahawa pelajar yang berjaya perlu diberi ganjaran untuk mengukuhkan pembelajaran seterusnya. Tetapi perlu diingatkan bahawa rangsangan ada had.
Teori ini juga menjelaskan betapa pentingnya ulangan, pengukuhan, ganjaran, deraan dan kaitan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, seseorang murid yang memberikan jawapan yang betul akan mendapat ganjaran dari gurunya menyebabkan murid itu sentiasa berusaha untuk memberi jawapan yang terbaik untuk mendapatkan jawapan yang seterusnya. Ganjaran yang diberikan oleh guru tadi mungkin berbentuk pujian atau penghargaan.
Seseorang murid juga akan sedar bahawa dia mungkin akan didenda oleh gurunya sekiranya dia tidak menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh gurunya. Diskriminasi pula berlaku apabila individu bertindak balas terhadap rangsangan tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain, di mana dalam proses pembelajaran seseorang murid mungkin tidak akan bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan. Ini mungkin bergantung pada penanggapan dan persepsi seseorang murid.
Kaedah pembentukan tingkah laku ini telah digunakan sebagai alat penyampaian pelajaran. Dalam kaedah pembelajaran terancang, matlamat pembelajaran ditentukan secara objektif manakala langkah-langkah kecil yang merupakan satu unit kecil disediakan secara berperingkat-peringkat dari yang paling rendah dan beransur-ansur kepada matlamat terakhir.
Walau bagaimanapun, rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan pengukuhan menyebabkan berlakunya penghapusan. Ia akan dapat dihasilkan semua melalui pembelajaran semua setelah melalui pemulihan serta-merta.

Proses penghapusanPembelajaran semula
Pemulihan semertaGeneralisasi3.2 Teori Pembelajaran Sosial
Teori pembelajaran sosial telah diasaskan oleh Albert Bandura,(1986, 1977, 1998, 2000). Teori ini menyatakan bahawa faktor-faktor sosial, kognitif, dan tingkah laku memainkan peranan penting dalam pembelajaran (Santrock,2000).
Gabungan antara teori peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik, di mana pelajar rnenggunakan pemikiran dalaman. Teori pembelajaran sosial mempunyai persamaan dengan teori pelaziman, operan yang mengambil kira kesan peneguhan ke atas tingkah laku.
Dalam teori ini, seseorang individu meniru tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, seorang remaja yang memperagakan pelbagai fesyen pakaian dan gaya potongan rambut penyanyi dan pelakon kegemaran.
Menurut Albert Bandura, tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau permodelan, di mana orang yang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodalan (modelling).
Justeru, manusia secara semula jadi belajar melalui proses pemerhatian iaitu dengan cara melihat orang lain melakukan, mendapatkan ganjaran daripada perlakuan atau melihat orang yang menerima hukuman daripada perlakuan.
3.2.1 Jenis-jenis Peniruan.
3.2.1.1 Peniruan secara langsung.
Seseorang individu yang meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses pemerhatian. Sebagai contoh, meniru gaya penyanyi yang disanjungi.

3.2.1.2 Peniruan secara tidak langsung
Berlaku melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Sebagai contoh, meniru watak yang di baca di dalam buku, memerhatikan seorang guru mengajar rakannya

3.2.1.3 Peniruan gabungan
Menggabungkan tingkah laku yang berlainan dalam peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan gaya mewarnai daripada buku yang dibacanya.

3.2.1.4 Peniruan sekat lakuan.
Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Contohnya, meniru fesyen pakaian di televisyen, tapi tak boleh pakai di sekolah.

3.2.1.5 Peniruan tak sekat lakuan.
Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. Sebagai contoh, pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.
3.2.1.6 Peniruan elisitari.
Tingkah laku yang melibatkan emosi dan keinginan. Contohnya, seseorang melihat orang membuka gerai pisang goreng dan jualannya laris atau laku.

Terdapat tiga unsur asas yang utama dalam teori pembelajaran sosial iaitu individu (process), persekitaran (environment), dan tingkah laku.


I
P T
Rajah Model Bandura

Pembelajaran = I x P x TDalam langkah ini, individu memerhatikan perlakuan model, di mana proses pemerhatian boleh berlaku secara berulang kali. Contohnya, seseorang pelajar memerhatikan cara guru menghantar dan menyambut bola bagi permainan bola jaring, langkah demi langkah sambil membuat tunjuk ajar dan guru memberi penerangan.
3.2.3 Penyimpanan dalam ingatan
Apa yang diperhatikan dalam langkah ini disimpan dalam ingatan. Berlaku proses mental yang melibatkan proses mengenkod, menyimpan, dan mendekod.


3.2.4 Pengeluaran
Maklumat, tingkah laku atau kemahiran yang disimpankan, dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. Contohnya, pelajar melakukan aktiviti menghantar dan menyambut bola secara berpasangan. Pada awalnya, kemahiran menghantar dan menyambut bola tidaklah sebagaimana tingkah laku model.
3.2.5 Motivasi dan peneguhan.
Menerima peneguhan daripada orang lain, peniruan dan diulangi.

3.3 Teori Pembelajaran Kognitif
Teori pembelajaran kognitif merupakan proses mental yang aktif untuk mendapatkan, menyimpan, mengingat, dan menggunakan ilmu. Ahli psikologi kognitif memfokuskan kajian mereka terhadap proses aktif minda individu untuk memahami persekitarannya. Pakar pembelajaran kognitif juga berpendapat bahawa ilmu pengetahuan yang diperoleh adalah hasil pembelajaran dan kuasa yang mendorong seseorang itu belajar (Woolfolk, 1998).
Pembelajaran melibatkan dua proses mental yang penting iaitu persepsi (pengamatan) dan pembentukan konsep (penanggapan). Gagne melihat proses pembelajaran sebagai langkah-langkah individu memproses maklumat. Ausubel pula telah mengemukakan pembelajaran persepsi dan bermakna, seterusnya Bruner mengemukakan pembentukan konsep dan pembelajaran penemuan.

Terdapat lima model pembelajaran Kognitif iaitu ;-
3.3.1 Model Geltalt
3.3.2 Model pemproses Maklumat
3.3.3 Model Gagne
3.3.4 Model Ausubel
3.3.5 Model Brunner3.3.1 Model pembelajaran Gestalt
Pembelajaran mengutamakan pola atau corak . Oleh itu , Teori gestalt ini dirumuskan sebagai, “The whole is greater than the sum of its part”. Juga mengamalkan @ menggemukkan konsep celik akal.
3.3.2 Model Pemprosesan Maklumat.
Model ini melibatkan aktiviti mental yang berkait dengan menerima maklumat dan mengeluarkannya semula. Antara proses maklumat adalah seperti berikut ;
3.3.2.1 Ingatan Deria
3.3.2.2 Ingatan jangka pendek
3.3.2.3 Ingatan jangka panjang, jenis dan perbezaannya, terbahagi kepada;
 ingatan episodic
 ingatan semantik
 ingatan proceduralPROSES KAWALAN EKSEKUTIFRangsangan
Rajah 3.3.1 : Model Memproses Maklumat
Sumber: Atkinson & Shiffrin, 1968; Gagner; 1985
Jadual perbezaan antara Tiga Tahap Ingatan
Ciri Ingatan deria Ingatan jangkaan perhatian
Ingatan jangka panjang

Kemasukan maklumat Pra-perhatian Pendek perlukan
Perlukan pengulangan

Pengekalan maklumat Tidak boleh Perhatian berterusan/ulangan Ulangan/latih tubi/penyusunan

kapasiti besar kecil
Tiada had

Kehilangan maklumat Tidak digunakan > Gangguan
>Terlalu banyak
> Usang > mungkin tiada
> Gangguan
> usang
Lama ingatan 1 hingga 3 saat 5 hingga 20 saat Beberapa minit hingga beberapa tahun

Memula ingat semula Automatik Perlu proses mencari3.3.3 Model Gagne

Robert M. Gagne dilahirkan pada 1916.Dalam model ini, Gagne telah mengenal pasti 8(lapan) tahap pembelajaran secara hierarki iaitu dari peringkat rendah sehingga tertinggi adalah seperti berikut;
3.3.3.1 Pembelajaran Isyarat
3.3.3.2 Pembelajaran Gerak Balas
3.3.3.3 Pembelajaran Rangkaian Motor
3.3.3.4 Pembelajaran Pertalian Bahasa
3.3.3.5 Pembelajaran Diskriminasi
3.3.3.6 Pembelajaran Konsep
3.3.3.7 Pembelajaran Hukum
3.3.3.8 Pembelajaran Penyelesaian Masalah

Penggunaan prinsip pembelajaran Gagne boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menekan dua perkara iaitu :

Sistem pembelajaran bermula daripada yang mudah (asal) kepada yang rumit
Pembelajaran menjadi berkesan meliputi 8 langkah yang dicadangkan.

3.3.4 Model Ausubel
David Ausubel (1963 , 19177) menyatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukannya pembelajaran penemuan .

Ausubel telah memperkenalkan pembelajaran ekspositori, di mana ia menekankan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta secara tersusun dan dijalankan mengikut urutan .

Prinsip pembelajaran dan pengajaran Ausubel adalah :

Menggunakan prinsip pembelajaran resepsi iaitu model pengajaran ekspositori.

Menggunakan penyusunan awal untuk mengingati konsep yang tebal dipelajari dan mengaitkannya dengan konsep baru yang akan dipelajari.

3.3.5 Model Bruner
Jerome S. Bruner dilahirkan pada tahun 1915. Bagi beliau, pembelajaran dikaitkan dengan tahap-tahap perkembangan mental seperti berikut:
3.3.5.1 Peringkat enaktif (0-2 tahun )
3.3.5.2 Peringkat ikonik (2-4 tahun)
3.3.5.3 Peringkat simbolik (5-7 tahun)
Pembelajaran penemuan Bruner :
Guru memperkenalkan satu fenomena
Guru mengkehendaki pelajar menyiasat bagaimana fenomena itu berlaku
Siasatan atau kajian dibuat dari beberapa sumber seperti
 buku di perpustakaan
 perbincangan dengan kawan
 perbincangan dengan guru
 pemerhatian
 membuat uji kaji

3.4 Teori Pembelajaran Konstruktivisme
Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Ia beramal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan . Pada tahun 1710 , ahli falsafah konstruktivisme yang pertama, iaitu Giambatista Vico, mengatakan, “one only knows something if one can explain if” (Yager , 1999)
Immanuet Kaut menyokong pendapat ini dan menyatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Misalnya, pelajar menerima maklumat yang aktif, menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut (Cheek , 1992).
Oleh itu, pembelajaran konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri secara aktif pengetahuan atau konsep berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Brooks, (1998), manusia membentuk pemikiran dan membina pemahaman berdasarkan peristiwa yang mereka alami sebelum ini.
Teori ini menekankan bahawa pembinaan konsep adalah berdasarkan peristiwa yang dialami sebelum ini untuk membentuk pemahaman yang baru. Jones pula berpendapat, konskruktivisme proses menambah dan mensintesis maklumat baru berdasarkan pengetahuan sedia ada untuk mendapatkan baru. Mereka tidak menerima pengetahuan secara pasif.
Golongan konstruktivisme berpendapat bahawa ilmu tidak dapat dipindahkan tetapi boleh dibina melalui proses pembelajaran. Ia sesuatu yang relatif dan berubah mengikut perubahan masa dan kerana itulah setiap guru perlu peka kepada perubahan semasa. Kaedah pembelajaran konstruktivisme menekan kepada cara bagaimana untuk mengaitkan pengajaran dengan pengetahuan sedia pelajar supaya pelajar dapat menggambarkan perkara yang diajar dengan mudah dan menyenangkan pemahaman dan proses pembelajaran cepat berlaku.
Dalam hal ini, guru perlu mengambil kira beberapa perkara, beberapa unsur. Antaranya, guru perlu tahu pengetahuan sedia ada murid mereka. Guru juga harus sedar bahawa pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri di mana pembelajaran yang berlaku adalah apabila seseorang murid itu menghubungkaitkan idea baru bagi menstrukturkan semula idea sedia ada mereka.
Manakala pelajar juga berpeluang bekerjasama, berkongsi idea, dan pengalaman serta membuat refleksi. Guru juga perlu mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan lepas untuk diaplikasikan dengan ketiga-tiga domain iaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Pembelajaran ini perlu menekankan kepada penerokaan dan penemuan kendiri melalui penyelesaian masalah.
Guru pula perlu bijak mengemukakan soalan yang boleh merangsang murid berfikir. Antara aktiviti-aktiviti lain yang boleh dijalankan adalah seperti perbincangan, perdebatan, eksplorasi, pembinaan dan kolaboratif. Pelajar berpeluang menentukan pembelajaran kendiri di mana mereka akan membuat analisis, menilai maklumat baru diterima berdasarkan pengetahuan sedia ada dan menggunakan pengalaman individu untuk membentuk konsep tentang sesuatu berhubung dengan pengetahuan dan maklumat.

4.0 Kesesuaian satu daripada teori tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan satu pelajaran yang memainkan peranan penting dalam kurikulum kebangsaan sekolah rendah bagi melahirkan murid yang dapat menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara.
Mata pelajaran ini memberi tumpuan kepada perkembangan diri hubungan dengan orang lain dan interaksi dengan persekitaran. Mata pelajaran ini adalah wahana bagi mewujudkan semangat perpaduan dan apresiasi pelbagai budaya masyarakat negara ini. Kandungan mata pelajaran ini membolehkan murid memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik bagi menghadapi cabaran masa depan.
Pendidikan sivik dan kewarganegaraan menekankan empat prinsip pendidikan yang penting iaitu belajar untuk mengetahui (learning to know) belajar untuk bertindak (learning to do), belajar untuk hidup bersama (learning to live together ) dan belajar untuk membentuk peribadi (learning to be). Belajar untuk mengetahui membolehkan murid menguasai ilmu bagi membina perasaan dan tingkah laku sivik.
Belajar untuk bertindak merujuk kepada aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian murid yang dikembangkan menerusi aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Belajar untuk membentuk peribadi membolehkan murid berkembang secara pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian murid yang dikembangkan menerusi aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.
Belajar untuk membentuk peribadi membolehkan murid berkembang secara menyeluruh dari segi rohani, intelek, fizikal, emosi dan sosial. Prinsip belajar untuk hidup bersama merupakan asas dalam mewujudkan keamanan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Melalui prinsip ini, perpaduan dalam keluarga, komuniti dan masyarakat pelbagai kaum dapat dipupuk.
Pendidikan sivik dan kewarganegaraan ialah mata pelajaran teras untuk semua murid sekolah rendah tahap II. Selaras dengan ini, pihak sekolah bertanggungjawab membina sahsiah dan potensi murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu bagi murid untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab sivik. Murid juga perlu dipupuk dengan pemikiran kritis dan kreatif serta kesedaran sivik untuk melahirkan individu yang dapat memainkan peranan yang berkesan dalam keluarga dan masyarakat.
Oleh yang demikian, pada pendapat atau pandangan saya, teori pembelajaran konstruktivisme merupakan salah satu daripada teori yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan sivik dan kewarganegaraan (PSK).
Ini kerana matlamat PSK bertujuan untuk memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.
Jika dilihat, teori pembelajaran konstruktivisme ini memberi pelajar menghubungkait idea baru lagi menstrukturkan semula idea sedia ada mereka . Untuk itu, PSK merupakan satu mata pelajaran yang menekankan agar seseorang pelajar memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menghadapi cabaran masa depan. Di samping itu, dalam p&p yang menggunakan teori ini juga memerlukan seseorang guru menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka.
Objektif PSK turut merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Untuk itu, dapat menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya dengan menyediakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk, “hands on” dan “minds on”, di mana pelajar berpeluang menentukan pembelajaran kendiri dengan membuat analisis, menilai maklumat baru diterima berdasarkan pengetahuan sedia ada murid.
Justeru, dapatlah disimpulkan bahawa melalui teori ini memberi peluang kepada pelajar berinteriaksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain, di samping memberi perhatian kepada keperluan, kebolehan dan minat pelajar. Juga menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan (Ramlah&Mahani, 2002).
Dengan itu, matlamat, objektif dan juga kandungan mata pelajaran PSK ini akan tercapai dalam melahirkan insan yang berkembang dari segi rohani, intelek, fizikal, emosi dan sosial. Dengan itu juga semangat 1 Malaysia yang diwar-warkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri akan dapat disemai dengan jayanya melalui mata pelajaran PSK ini.


Di bawah ialah matlamat mata pelajaran PSK di sekolah rendah untuk murid Tahap II iaitu yang diajar pada tahun 4,5 & 6:
Pendidikan sivik dan kewarganegaraan bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang peranan , hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu , patriotik dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.

5.0 Penutup
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru haruslah sedar bahawa murid-murid secara aktif memilih, mengawal, memberi perhatian, menghindar, merenung kembali, dan membuat keputusan tentang persekitaran-persekitaran yang berlaku dalam persekitaran untuk menyelesaikan matlamat pembelajaran.
Selain itu, pembelajaran akan membawa kepada seseorang. Walau bagaimana perubahan yang disebabkan oleh kemalangan seperti berjalan dan makan, ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah sebagai pembelajaran. Oleh itu, menurut Arif Surkardi (1987), terdapat beberapa sebab mengapa seseorang guru perlu menguasai teori-teori pembelajaran seperti yang telah diterangkan dalam kertas kerja ini. Ini adalah kerana:-
5.1 Teori pembelajaran ini membantu guru memahami proses pembelajaran yang berlaku di dalam diri pelajar itu sendiri.
5.2 Guru dapat memahami keadaan dan faktor yang mempengaruhi, mempercepatkan atau melambatkan proses pembelajaran seseorang .
5.3 Guru dapat membuat ramalan yang tepat tentang hasil yang diharapkan dari proses pengajaran dan pembelajaran .
Sebagai kesimpulannya, keempat-empat teori yang dinyatakan di atas, banyak membantu para guru pada hari ini dalam menyampaikan pengajaran mereka dengan sempurna dan berjaya dalam memenuhi Falsafah Pendidikan Negara yang menekankan jasmani, rohani dan emosi bagi membentuk insan yang kamil di mana akan datang .
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN ENAM
Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Kelas : 6 Ibnu Sina
Bilangan Murid : 32 Orang
Hari/ Tarikh : Selasa/ 12 Oktober 2011
Masa : 10.00- 10.30 Pagi
Tema : Malaysia Negaraku
Tajuk : Kemerdekaan
Sub Tajuk : Tanggungjawab Mengekal Kemerdekaan
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i. Mengamalkan tingkah laku patriotik
ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan.
iii. Berbangga terhadap kemerdekaan negara.
Pengetahuan Sedia Ada Murid :
 Murid pernah melafaz ikrar Rukun Negara
 Pernah melihat sambutan hari kemerdekaan
NILAI : Hormat- menghormati, bekerjasama, yakin, berdisiplin, berani, bersemangat patrioti.
KBKK : Mencirikan, membuat gambaran mental, menjana idea.
BBM : Klip vedio, kad gambar

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Set Induksi
(5 minit)  Gambar Sambutan Hari Kemerdekaan
 Soalan guru;
i. Apakah yang kamu lihat dalam gambar tersebut?
ii. Apakah perasaan kamu apabila melihat gambar dan itu? 1. Guru menunjukkan gambar-gambar tentang kemerdekaan dan keharmonian rakyat dan kemajuan negara melalui slaid.
2. Guru bersoaljawab tentang gambar-gambar tersebut.
3. Guru mengaitkan apa yang hendak diajarkan pada hari itu. BBB:
-power point

BCB:
-menonton secara aktif

KBT:
-menghubung
kait, inferens
Langkah 1
(8 minit)  Klip video penyajak mendeklamasi saja kemerdekaan.
 Mencipta sajak bertemakan kemerdekaan. 1. Guru menayangkan klip video deklamasi sajak sambutan hari kemerdekaan dan meminta murid-murid mendengar dengan teliti.
2. Guru membentuk 4 kumpulan kumpulan murid.
3. Guru menyuruh murid-murid mencipta sajak bertemakan kemerdekaan. BBB:
-klip video

BCB:
-mendengar secara aktif

KBT:
-menghubung
kait, inferens, kreatif, kerjasama

Langkah 2
(7 minit)
 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1. Guru meminta setiap ketua kumpulan mendeklamasi sajak ciptaan mereka.
2. Guru mempertulkan akan kesilapan ketika murid-murid mendeklamasikan sajak mereka.

KBT:
-yakin diri, kerjasama
BCB:
-membaca secara aktif


Langkah 3
(6 minit)  Melengkapkan peta minda yang disediakan oleh guru. 1. Guru memberi penerangan mengenai cara-cara menjaga kedaulatan negara.
2. Guru menyuruh murid-murid melengkapkan peta minda yang disediakan olehnya.
BBB:
-peta minda

BCB:
-mendengar secara aktif

KBT:
-menghubung
kait, inferens, kreatif, kerjasama

Penutup
(4 minit)  Guru membuat rumusan dan bertanyakan kepada murid-murid akan apa yang mereka pelajari.

 Guru juga menayakan nilai-nilai murni yang
terdapat semasa
P&P
 Guru menegaskan tentang tanggung jawab untuk mengekalkan kemerdekaan dan keamanan negara kepada murid-murid.CARA MENYEDIA DAN MENGGUNA BAHAN BANTU MENGAJAR
1. Menghasil Gambar
Gambar-gambar itu boleh diambil melalui internet. Sebelum itu guru-guru perlu memilih gambar yang sesuai dengan tajuk yang hendak diajar. Contohnya dengan melayari laman web di bawah ini.

a) http://images.google.com/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3088/2813793267_001dab4983.jpg&imgrhttp://farm4.static.flickr.com/3088/2813793267_001dab4983.jpgb) http://3.bp.blogspot.com/_f-QU8VWxuLo/TFpIYrGmf1I/AAAAAAAAAPE/mJcNKF-pvH8/s1600/merdeka.gif

c) http://4.bp.blogspot.com/_5z3eCqFkeVA/THy7mjNH_vI/AAAAAAAAAR8/hPLPKdlMyhc/s1600/merdeka.jpg


d) http://1.bp.blogspot.com/_O5rHoAhkvkw/Ss9G-KU3PJI/AAAAAAAAAyI/pxC0yzFTtfs/s320/sun-photo.jpg

e) http://i.ytimg.com/vi/LeDukkGtjUs/0.jpg


Untuk menjadikan bahan bantu ini lebih menarik, guru perlu memindahkan gambar-gambar itu ke program Power Point kemudian barulah ditayangkan (slaid show) gambar ini kepada murid-murid. Guru juga boleh memasukkan unsur-unsur muzik dalam program ini agar bahan bantu ini boleh menarik minat murid-murid untuk belajar.


2. Penyediaan Video Klip
Video Klip ini juga diambil melalui internet. Laman webnya adalah seperti berikut:
http://www.youtube.com/watch?v=_6fE7StVMLQ&feature=related
Video klip ini kemudian dimuat turunkan dengan menggunakan program Zilla Downloader untuk mendapat gambar yang elok dan tidak tersekat-sekat semasa ditayangkan. Setelah dimuat turunkan, guru boleh menayangkan klip vedio ini samada dengan menggunakan program VLC Media Player, Quick Times, Windows Media Player, Nero Show Times atau mana- mana program yang sesuai.
Tujuan alat bantu ini dihasilkan adalah untuk menunjukkan kepada murid-murid cara mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3. Penyediaan Peta Minda.
Peta minda ini dihasilkan dengan menggunakan program microsoft word. Imejnya diambil melalui internet supaya alat bahan bantu ini menjadi lebih menarik. Contohnya seperti gambar pokok, ikan, awan dan sebagainya. Setelah bahan ini siap dibuat, guru perlu mencetakkannya mengikut bilangan pelajar. Pelajar hanya perlu melengkapkan peta minda tersebut. Contoh peta minda;

http://www.google.com.my/images?q=OBJEKTIF+PENILAIAN+FORMATIF&hl=en&client=firefoxa&rls=org.mozilla:enUS:official&channel=s&biw=1024&bih=546&prmd=ivns&source=lnms&tbs=isch:1&ei=VotTcaBKI7JrAfxpNmsBw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAoQ_AUoAQ
KERTAS CADANGAN KAEDAH PENILAIAN PSK
Mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan diajar sebagai satu mata pelajaran persekolahan pada tahun 2005, di sekolah rendah dan menengah. Matlamat pelajaran ini adalah untuk memberi kesedaran kepada murid tentang peranan, hak dan tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatupadu, patriotik dan yang boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia.
Demi untuk mencapai hasrat itu, menjadi tanggungjawab seseorang guru untuk mejadikan pelajaran ini menarik dan berkesan. Guru juga perlu mengguna pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian strategi ini harus memberi penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan berorientasikan aktiviti hands-on di dalam dan di luar bilik darjah. Selepas proses pengajaran berlaku, guru perlu membuat penilaian bagi menentukan objektif pengajaran tercapai ataupun tidak.
OBJEKTIF PENILAIAN
Dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendididikan Sivik dan Kewarganegaraan perlu dibuat penilaian. Objektifnya adalah untuk;
i. Mengesan kekuatan dan kelemahan kaedah dan teknik pengajaran yang digunakan oleh guru semasa mengajar mata pelajaran tersebut.
ii. Memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian murid-murid.
iii. Memberi bimbingan kepada murid-murid bagi mengatasi kelemahan mereka untuk memahami topik-topik yang diajar.

KAEDAH PENILAIAN

Penilaian memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penilaian dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik kuliah dan makmal, penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru ‘mengajar’ dan murid-murid ‘belajar’.
Apakah itu penilaian pendidikan? Menurut Stufflebeam (1971), penilaian adalah proses mengenalpasti, memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan. Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan.
Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Stufflebeam (1971), Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996), pada asasnya dapat disimpulkan bahawa penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Dari segi pengajaran dan pembelajaran di sekolah, penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dapat dicapai.
Justeru itu, penilaian pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan dengan sempurna dan berkesan. Bukti-bukti empirikal tentang sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang diperoleh menggunakan pengukuran perlu dianalisis. Oleh itu, para pendidik boleh membuat penilaian ini dengan dua kaedah iaitu samada dengan cara mengadakan ujian Formatif ataupun Ujian Sumatif.
Ujian Formatif
Ujian formatif ialah ujian yang dijalankan secara berterusan, iaitu semasa pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa pengajaran dan pembelajaran. Dapatan daripada ujian formatif ini akan memberi maklum balas kepada guru dan dengan itu guru dapat membaiki dari segi pengajarannya dan memberi tumpuan yang lebih pada tajuk-tajuk yang menimbul kesulitan kepada pelajar. Oleh itu ujian formatif adalah penting untuk menentukan sesuatu kursus atau program itu berkesan dan menepati matlamat yang ditentukan. Contoh ujian formatif ialah ujian yang guru beri di bilik darjah seperti ujian ringkas, kuiz, kerja rumah untuk mengetahui tahap kebolehan pelajar.
Keberkesanan Menjalankan Ujian Formatif;
1. Menentukan Tajuk Pengajaran
2. Menentukan Aspek dan Tahap Penguasaan
3. Menghubungkan Elemen dengan Tajuk
4. Membina Soalan Ujian
5. Mencadangkan Tindakan Susulan.
Ujian Sumatif
Ujian Sumatif ialah ujian yang dijalankan di akhir sesuatu kursus atau program. Ia bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang pencapaian pelajar pada kursus itu, atau untuk mengetahui setakat mana keberkesanan program yang telah dijalankan itu. Ujian sumatif juga diguna untuk tujuan persijilan. Contoh ujian sumatif ialah ujian pada peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.
KAEDAH YANG SESUAI UNTUK PENILAIAN PSK
Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang perlu dinilai, maka wajar kiranya penilaian jenis formatif digunakan. Hal ini kerana, penilaian formatif merupakan satu-satunya cara guru menilai penguasaan dan kemajuan murid dalam satu topik tertentu. Penilaian formatif merupakan cara terbaik untuk guru menilai murid berdasarkan unit-unit (tema) tertentu, lebih-lebih lagi bagi matapelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Penilaian formatif memecahkan satu kursus atau subjek kepada unit-unit pembelajaran yang kecil. Hal ini memudahkan guru untuk menilai sama ada seseorang murid itu sudah menguasai atau belum menguasai topik yang telah diajar sebelum melangkah ke unit/tema baharu. Contohnya, menerusi tema 5; Malaysia Negaraku, Tahun 6, guru menilai muridnya berdasarkan unit-unitnya. Tema 5, Malaysia Negaraku, Tahun 6, terdiri dari dua unit, iaitu Perjuangan Tokoh-tokoh Kebanggaan Negara dan Tanggungjawab Mengekalkan Kemerdekaan. Maka, setelah guru menghabiskan satu unit dalam tema ini, guru boleh menilai murid secara formatif sebelum melangkah ke unit baharu.

Penilaian bentuk formatif membolehkan guru menilai perubahan tingkah laku murid-murid secara eksplisit dan implisit serta dapat menentukan penguasaan murid-murid sebelum melangkah ke unit-unit baharu. Berbeza dengan jenis penilaian sumatif, ia menilai dan mengambil kira keseluruhan topik/tema yang telah diajar dan tema-tema tersebut dikumpulkan dalam satu ujian pada pertengahan semester atau akhir semester. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa penilaian formatif sangat sesuai diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Hal ini kerana, corak penilaian formatif ini boleh dilaksanakan secara berterusan seiring dengan perkembangan sesuatu tema yang telah diajar.

Cara Penilaian

Berdasarkan tema 5 (Malaysia Negaraku), Tahun 6, dibawah tajuk “Tanggungjawab Mengekalkan Kemerdekaan”, guru boleh membuat penilaian dengan pelbagai cara. Namun begitu, penilaian secara formatif dilihat amat sesuai menilai penguasaan murid dalam pembelajarannya dan juga menilai keberkesanan pengajaran guru itu sendiri. Walau bagaimanapun, tidak semua jenis penilaian formatif boleh digunakan bagi mengukur kesemua topik atau tema dalam mata pelajaran PSK. Seseorang guru itu harus bijak memilih jenis penilaian yang sesuai dengan apa yang ingin diukur oleh mereka.

Antara jenis penilaian yang boleh digunakan oleh guru-guru ialah melalui kaedah pemerhatian, ujian kertas dan pensel (soalan objektif/subjektif), latihan harian, penilaian berasaskan projek, bersoaljawab secara lisan, dan juga penilaian melalui portfolio.


1. Kaedah Pemerhatian

Menurut Kerlinger (1973), terdapat beberapa kategori pe¬merhatian iaitu kategori tingkah laku, unit tingkah laku, paras tafsiran pemerhati, generalisasi dan penggunaan serta pensampelan tingkah laku. Kategori-kategori tersebut memperincikan ciri-ciri tingkah laku yang perlu diperhati dan direkodkan.

Oleh itu, dalam pendidikan kaedah pemerhatian merupakan salah satu cara untuk menilai murid-murid. Pada kebiasaannya ia dilakukan dalam bilik darjah ketika murid sedang menjalani aktiviti pembelajaran.

Semasa membuat pemerhatian, para guru harus fokus kepada perubahan tingkah laku yang selaras dengan objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. Pemerhatian guru harus meluas tanpa dibatasi oleh sosiobudaya, ruang, masa, agama ataupun tempat. Guru juga perlu mengumpul segala maklumat dan data-data ketika menilai murid-murid. Guru boleh menggunakan senarai semak atau borang penilaian yang mengandungi ciri-ciri perubahan tingkah laku ingin dinilai.
Pemerhatian boleh dilakukan melalui cara bersoal jawab secara lisan, penglibatan murid, menunjuk cara, memerhati perlakuan dan tindakan murid. Contohnya, menerusiTema 5 Malaysia Negaraku dalam matapelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Tahun 6; “Tanggungjawab Mengekalkan Kemerdekaan”, guru boleh melakukan pemerhatian ketika murid-murid sedang menjalankan aktiviti seperti ketika mendeklamasi sajak, guru dapat melihat sama ada murid menghayati ataupun tidak semasa mereka mendeklamasikan sajak mereka. Selain itu, guru boleh bersoaljawab secara lisan untuk menilai kefahaman mereka terhadap isi-isi penting yang terdapat dalam sajak itu.


2. Ujian Kertas dan Pensel

Ujian kertas dan pensel terdiri daripada ujian objektif dan ujian subjektif. Ujian objektif mempunyai beberapa pilihan jawapan yang pendek, antaranya ujian aneka pilihan, ujian salah/betul, ujian padanan dan ujian melengkapkan. Ujian ini dapat mengumpul maklumat tentang penguasaan murid secara menyeluruh. Hal ini bermakna, murid perlu membaca, meneliti, mengkaji dan kemudian menuliskan jawapan yang diperlukan

Menerusi tema 5 dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 6, Malaysia Negaraku; di bawah tajuk “Tanggungjawab Mengekalkan Kemerdekaan”, ujian objektif sesuai digunakan. Terdapat beberapa jenis item dalam ujian objektif antaranya item jenis padanan, item jenis klasifikasi, item jenis cantuman, item cantuman urutan dan item jenis aneka pilihan. Manakala ujian subjektif pula boleh dijadikan asas penilaian guru terhadap penguasaan murid-muridnya. Oleh itu, guru boleh melaksanakan ujian ini seperti dengan cara ujian esei, melengkapkan ayat, menjawab soalan kefahaman, jenis memberi respon lanjutan dan sebagainya.
3. Penilaian Berasaskan Projek
Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) mentafsirkan Pembelajaran Berasaskan Projek sebagai model aktiviti yang keluar daripada amalan bilik darjah yang biasa dan banyak melibatkan gabungan antara disiplin ilmu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara projek merupakan suatu kaedah yang difikirkan amat sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran PSK. Bagaimanapun sesuatu projek memerlukan perancangan terperinci serta kaedah pelaksanaan yang sistematik di samping keperluan sumber serta kepakaran yang sesuai.
Sehubungan itu, untuk membuat penilaian berasaskan projek ini guru harus membuat perancangan yang teliti. Misalnya, menerusi tema 5, Malaysia Negaraku, Tahun 6; “Tanggungjawab Mengekalkan Kemerdekaan”, penilaian berasaskan projek boleh dilaksanakan dengan cara, guru mengarahkan sekumpulan murid (kumpulan koperatif) untuk mencari pelbagai maklumat berkaitan Tokoh-tokoh Kemerdekaan. Hasil dapatan dan maklumat tersebut didokumentasikan dengan cara yang paling kreatif, seterusnya dipersembahkan kepada seluruh ahli bilik darjah. Walau bagaimanapun, penilaian berasaskan projek memerlukan masa yang mencukupi untuk murid merancang, meneroka dan melaksanakannya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja. Semasa membuat penilaian, guru boleh menilai daripada aspek-aspek;
i) Kerjasama yang ditunjukkan oleh murid-murid dalam kumpulan masing-masing.
ii) Kekemasan projek yang dihasilkan oleh murid-murid.
iii) Ketepatan isi kandungan projek dengan soalan yang disediakan.
iv) Ketepatan masa bagi menyiapkan projek tersebut.
v) Keupayaan murid-murid untuk membentangkan hasil kerja mereka.

4. Latihan Harian

Latihan harian juga merupakan satu cara penilaian yang masih lagi diguna pakai oleh hampir semua sekolah yang terdapat di Malaysia. Latihan harian ini bukan saja boleh dibuat di sekolah, malah ia juga boleh berlaku di luar bilik darjah. Pelbagai corak latihan boleh digunakan untuk menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya menerusi tema 5, ‘Malaysia Negaraku’ di bawah tajuk “Tanggungjawab Mengekalkan Kemerdekaan” guru boleh mengunakan latihan bercorak peta minda yakni sama ada melengkapkan peta minda ataupun menyediakan peta minda bagaimanakah caranya untuk mengekalkan kemerdekaan Negara kita.

Banyak kebaikan mengguna peta minda dalam pendidikan PSK ini yakni dapat;

 Tingkatkan daya ingatan khasnya tentang kemerdekaan negara.
 Idea lebih fleksibel, kreatif dan menarik dan idea mudah dikembangkan.
 Hubungan idea dalam peta minda mudah dikenalpasti kerana dilengkapkan dengan simbol, rajah, bongkah dan warna menarik
 Boleh meningkatkan daya pemerhatian dan pemusatan fikiran-semua anggota bersedia dan terlibat
Lain-lain latihan harian yang boleh dibuat ialah membina puisi, melengkapkan pernyataan, kuiz dan sebagainya. Walau bagaimanapun, guru perlu menyediakan senarai semak di mana ia bertujuan untuk menilai prestasi dan penguasaan murid terhadap sesuatu topik.
.
5. Penilaian Melalui Portfolio

Portfolio ialah satu cara mengumpul koleksi pelajar yang menunjukkan usaha pelajar, kemajuan dan prestasi dalam satu atau beberapa bidang. Portfolio ini terdiri dari bahan-bahan yang menunjukkan kemajuan pelajar terhadap, pencapaian matlamat pembelajaran untuk satu jangka masa (Ryan & Kuhs, 1993). Juga, merupakan satu sistem pelbagai dimensi yang memberi gambaran lengkap tentang kebolehan dan perkembangan pelajar (Harlin, 1992).

Oleh yang demikian, menerusi tema 5 ’Malaysia Negaraku’, Tahun 6; “Tanggungjawab Mengekalkan Kemerdekaan” guru boleh meminta murid-murid mendokumentasikan hasil kerja mereka dalam bentuk portfolio sepanjang mempelajari tajuk tersebut. Menerusi portfolio yang dihasilkan inilah guru dapat menilai dan menyemak sejauh mana pemahaman, penguasaan dan penglibatan mereka dalam melaksanakan aktiviti dan tugasan yang diberikan.


KESIMPULAN

Pada hakikat sebenarnya, tidak ada penilaian yang spesifik untuk dijadikan tali pengukur bagi menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam mata Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ini. Oleh itu, guru-guru boleh membuat penilaian dengan cara berasaskan kepada objektif pengajaran yang hendak dicapai dan bersesuaian dengan tema dan topik yang diajar. Walau bagaimanapun, penilaian jenis formatif dilihat amat sesuai untuk dijadikan tali pengukur untuk menilai mata pelajaran PSK.